نحوه ارجاع دهی به مرکز تحقیقات در مقالات

به نام خدا

به استحضار اساتید و دانشجویان محترم گروه مهندسی عمران و عضو مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن توانمند می رساند به دلیل تاسیس مرکز تحقیقات وابسته به گروه مهندسی عمران، در کلیه مقالات منتشر شده بایستی قید وابستگی (Affiliation) نویسندگان به این مرکز تحقیقاتی مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است مطابق بخشنامه کلیه امتیازها و تشویق های مربوط به چاپ مقاله به شرط ارجاع صحیح به مرکز تحقیقات تعلق خواهد گرفت. نحوه ارجاع دهی صحیح و کاملبه مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن توانمند طبق بخشنامه های مربوطه به ترتیب زیر است:

  •  مقاله های انگلیسی:

Seismic Geotechnical and High Performance Concrete Research Centre, Department of Civil Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

  • مقاله های فارسی:

                                 مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن توانمند، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

فارسی
Share