چاپ مقاله عضو هیات علمی در مجله ISI

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات موفق به چاپ مقاله با عنوان «Prediction of the load carrying capacity of elevated steel fibre reinforced concrete slabs» در مجله Composite Structures شد. دکتر حمیدرضا صالحیان نویسنده این مقاله اظهار کرد: «در این مقاله روش نوینی برای محاسبه ظرفیت باربری دال‌های تخت به‌دست‌آمده است که در آن نحوه پراکندگی الیاف فولادی توزیع‌شده در بتن در نظر گرفته می‌شود.» 

وی گفت: «استفاده از الیاف فولادی به‌عنوان تسلیح کننده اصلی دال‌های تخت بتنی در ساختمان‌های بلندمرتبه، شیوه جدیدی است که ضمن کاهش هزینه‌های مربوط به آرماتور گذاری‌های مرسوم، سرعت و کیفیت اجرای سازه را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد.»

عضو هیات علمی واحد سمنان افزود: «نکته مهم در این شیوه نحوه پراکندگی فایبرها در عمق مقطع دال است. این پارامتر که به لزجت بتن و نحوه قالب‌ریزی وابسته است، باربری دال بتنی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

رئیس مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه‌ای و بتن توانمند واحد سمنان درباره وجه تمایز این تحقیق با سایر موارد گفت: «این روش تاثیر پراکندگی الیاف فولادی توزیع‌شده در عمق مقطع دال را در پیش‌بینی ظرفیت باربری دال تخت در نظر می‌گیرد و از این حیث منحصربه‌فرد است.»

مجله Composite Structures دارای ضریب تاثیر 3.85 بوده و بر اساس شاخص SJR در رتبه دومین مجله ISI در رشته مهندسی عمران و سازه قرار دارد.

 
فارسی
Tags: 
Share