چاپ مقاله عضو هیات علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات

مقاله ای با عنوان «Evaluation of Seismic Vulnerability of Reinforced Concrete Buildings Adjacent to the Deep Excavations»  از سوی مهندس حمیدرضا فدوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه دانشگاه واستاد راهنمای ایشان دکتر علیرضا مرتضایی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات در مجله «(Journal of Rehabilitation in Civil Engineering (Scientific-Research» دانشگاه سمنان به چاپ رسید. در این مقاله اثر حفاری های عمیق بر پاسخ لرزه ای قابهای خمشی بتن آرمه مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 

 

فارسی
Tags: 
Share