..

محققین و دانشجویان گرایش راه و ترابری در سراسر کشور میتوانند از سامانه روسازی راه و فرودگاه در مرکز تحقیقات ژئوبتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان جهت انجام آزمایش PLT  استفاده نمایند.

فارسی
Share

موضوعات خبری